Saturday, September 29, 2007

ponta do ouro

Neurons...

ponta do ouro

Those ways!

ponta do ouro


Magical stone!

ponta do ouro




sunset, sunset, sunset, sunset...

ponta do ouro



Always moving...

ponta do ouro


Abstracting the ocean!

ponta do ouro

Walking to the sea!

ponta do ouro



Ponta do Ouro beach!

ponta do ouro


In town... Hand made toys!

Monday, September 17, 2007

Ponta do Ouro



The orange kids!

Ponta do Ouro

Zitundo Kids ate the common water pump...

Ponta do Ouro


Landscape on the way to Ponta do Ouro...